Aanbiedingsbrief

 

Onderwerp: Start Realisatie Camuletbeleid. ‘Het aanpakken van een maatschappelijk probleem; een onderzoekspilot in uw gemeente?’ – 9 oktober 2017

Geachte heer/mevrouw,

“Een burgemeester die in het licht van eerbiediging van Nederlandse wetgeving valide geïnformeerde voorlichting over de samenstelling van cannabis wenselijk acht en concrete stappen zet om een cannabisetiket bij de gedoogde context te realiseren, met de daaraan noodzakelijk verbonden gecontroleerde teelt, handelt niet alleen conform de ambtseed vanuit de uitvoering van de strekking van wet camulet, maar bestendigt tegelijk ook de scheiding der markten. Door een wetenschappelijk lab vastgestelde etiketinformatie, die vanwege de handhaving onder wet camulet bij gedoogde verkoop in de coffeeshop wordt verstrekt, is bij de straathandel niet mogelijk.” (Hester Kooistra, juni 2017)

 

De coöperatie LeLi Holland maakt een analyse van de ontwikkelingen ten aanzien van het cannabisdossier en biedt vanuit een coöperatief model haar expertise en begeleiding aan lokale overheden aan. Middels een onderzoekspilot ‘Realisatie Camuletbeleid’ wordt onder lokaal maatwerk een bestendiging van de “scheiding der markten” gerealiseerd. Cannabisconsumenten worden daarmee vanuit de premisse van ‘informed consent’ geïnformeerd over de samenstelling van cannabis bij de gedoogde verkoop onder Opiumwet 3b lid 2. De consument wordt aldus door camuletbeleid in de gelegenheid gesteld om een verantwoorde aankoopkeuze te maken, in tegenstelling tot de huidige situatie in coffeeshops met de illegale inkoop en alleen gedoogde verkoop waarbij dat (vooralsnog) niet mogelijk gemaakt is.

Net als Opiumwet 13b, volksmond ‘wet Damocles’, heeft Opiumwet 3b lid 2 als uitzondering op het affichiëringsverbod bekendheid gekregen als ‘wet Camulet’, maar waarbij tot dusver naast ‘Damoclesbeleid’ er nog geen Camuletbeleid is geïmplementeerd. Daartoe wil LeLi Holland graag het voortouw in nemen, middels een onderzoekspilot, die vanuit artikel Opiumwet 3b lid 2 een oplossing biedt voor het maatschappelijke probleem van een ‘gedoogde voordeur’ en een ‘ongecontroleerde achterdeur’, waarbij de kweek herkomst en samenstelling van cannabis in coffeeshops vooralsnog onbekend is.

Door de omvang van facetten waarmee een dergelijke pilot rekening dient te houden is er gekozen voor een digitale publicatievorm, waar bij een gedeelde verantwoordelijkheid voor valide voorlichting m.b.t. softdrugs, tot een samenwerking tussen LeLi Holland en lokale overheden uitnodigt. Het voorgestelde stappenplan kan daarbij als leidraad dienen om een pilot handen en voeten te geven.

Bij de ‘Start realisatie Camuletbeleid’ die op de website van LeLi Holland is weergegeven, wordt het cannabisbeleid benaderd vanuit de optiek van een ‘social enterprice’. De LeLi Holland coöperatie zoekt daarmee een semi-publieke verbinding met gemeenten voor het kunnen implementeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek middels de introductie van gecontroleerd geteelde en geëtiketteerde cannabis ten behoeve van valide voorlichting aan cannabisconsumenten. Op de website wordt een methodologische aanpak uiteengezet om uit de huidige impasse van een gedoogde voordeur en een illegale achterdeur te komen. Daarbij worden stakeholders uitgenodigd tot het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan een geloofwaardig cannabisbeleid. Het juridische kader van een specifiek opiumwetsartikel geeft een doorkijk ten aanzien van een aantal juridische en praktische haken en ogen van het D66 initiatiefwetsvoorstel ‘gesloten coffeeshopketen’. Een structuur wordt uiteengezet voor praktijkgericht onderzoek naar gecontroleerde toelevering en kwaliteitscontrole voor gedoogde verkoop, met oog voor een gecontroleerde cannabisketen en een geloofwaardig cannabisbeleid. Gemeenten die in de praktijk met een inconsistent en ongeloofwaardig beleid geconfronteerd worden, krijgen met deze notities een handreiking om in te zetten op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar gecontroleerd geteelde en geëtiketteerde cannabis. Dat wordt vormgegeven onder lokaal maatwerk in synergie met een faciliterend en controlerend Ministerie van VWS vanwege een opiumontheffingsaanvraag.
De sub-hoofdstukken bieden veel uitgewerkte informatie die een inzicht geeft hoe een praktijkgericht onderzoek uitgewerkt zou kunen worden. Ook zijn daarbij juridische visies van gespecialiseerde opiumwetadvocaten opgenomen, naast intentieverklaringen van vooraanstaande onderzoeksinstituten. Deze zouden, afhankelijk van de gemeentelijke kaders en de bereidheid tot het onderschrijven van een wetenschappelijke aanvliegroute, in een wetenschappelijk onderzoek naar de introductie van gecontroleerd geteelde en geëtiketteerde cannabis een rol kunnen spelen bij de uitvoering van een onderzoekspilot.

 

Wie zijn wij, wat is onze missie en waarom zoeken we samenwerking met lokale overheden?

Wij zijn verenigd via een coöperatie met als doelstelling om een maatschappelijk probleem aan te pakken binnen de context van cannabisbeleid en gemeentelijke handhavingarrangementen. Dit door kennis en ervaring te bundelen en aan te bieden aan lokale overheden. Deze expertise en ervaring wordt geleverd door:

Leon Lichtendahl, maatschappelijk werker en oprichter van de coöperatie: Als zorgveteraan bekend met sociaal-maatschappelijk problematiek. In de politieke en lokale Drentse omgeving bekend door publicaties m.b.t. drugsregulering.

drs. Hester Kooistra, humanisticus: Verstrekt als adviseur Tweede Kamerleden, ambtenaren, stichtingen, ondernemers en LeLi Holland praktijk-gerelateerde, juridische en wetenschappelijke kennis en inzichten rond de ontwikkelingen van het cannabisbeleid.

James Burton, oprichter van de Stichting Institute of Medical Marijuana, de eerste legale, professionele cannabiskweker in Nederland, die medicinale cannabis leverde aan TNO Delft, Universiteit Leiden en de Nederlandse overheid. Zijn vooruitstrevende werk op basis van ‘good agricultural practise’ is een belangrijke inspiratie voor de gecontroleerde cannabisteelt die de coöperatie beoogd.

De missie van de coöperatie is om lokale overheden te faciliteren en wegwijs te maken binnen het huidige juridische kader om beleid te implementeren gericht op verantwoorde toelevering naar de gedoogde verkoop, cannabis-consumptie en het terugdringen van volksgezondheidsproblemen. Duurzame oplossingen worden gevonden door een onderzoekspilot onder lokaal maatwerk te starten en de noodzakelijke aanvraag van een opiumontheffing bij VWS door samenwerking, dus coöperatie inhoud te geven. ‘Aan opiumontheffingen kunnen rechten worden ontleent, anders dan gedoogconstructies m.b.t. de teelt en productie’, aldus advocaat mr. Tim Vis. Bestendiging en continuïteit van Camuletbeleid resulteert erin dat stakeholders uit de lokale overheid, samenleving en de leden van de coöperatie gecontroleerd kunnen worden gefaciliteerd.

 

Wij zoeken samenwerking met lokale overheden om aan de hand van wet Camulet een onderzoekspilot te starten om kwaliteitscontrole en etikettering bij de gedoogde verkoop van cannabis te realiseren. De aanpak van een maatschappelijk probleem vergt een weloverwogen analyse en eigentijdse benaderingswijze. LeLi Holland wil met deze brochure gemeenten dan ook graag uitnodigen om een samenwerkingsverband te gaan onderzoeken.

Voor meer informatie en uitnodiging onderzoek samenwerkingsverband:

Notitie: “Start Camuletbeleid”

Web:  www.leliholland.nl

E-mail: info@leliholland.nl

Tel: 0685546360

Twitter: @LeLiHolland

 

Leon Lichtendahl