Social enterprice

LeLi Holland staat met haar rechtsvorm en haar expertise een “social enterprice” voor die ten behoeve van een volksgezondheidsbelang samenwerking met overheden zoekt om door de “Realisatie van Camuletbeleid” een bestendiging van de “scheiding der markten” mogelijk te kunnen maken.

 

Een coöperatievorm met haar uitvoerende onderdelen (Teeltlocatie & zo mogelijk CCO) zijn noodzakelijk en gewenst voor het vormgeven aan het Camuletbeleid.

 

Het LeLi Hollandmodel is een coöperatief model. Dit model geniet momenteel aan groeiende populariteit. De traditionele coöperatie wordt tegenwoordig juist als eigentijds en modern gezien en kent een groei in diverse maatschappelijke contexten. Met name is ze als ‘social enterprise” in opkomst, “een onderneming die als doel heeft een bepaald maatschappelijk probleem aan te kunnen pakken.” (Voorbeelden zijn te vinden in de zorgsector, energiesector, voedingssector, woning(bouw)sector.)

 

Om een duurzame oplossing te vinden voor de aanpak van een maatschappelijk probleem rond de ongecontroleerde toelevering aan de gedoogde verkoop zal een organisatievorm noodzakelijk zijn, waaraan zowel de regionale overheid als de samenleving kan deelnemen en aan bijdragen. Deze samenwerking is onontbeerlijk voor het slagen van de beoogde onderzoekspilot, die zal leiden tot een update van het cannabisbeleid waarbij het verstrekken van valide etiketinformatie op basis van gecontroleerde teelt de cannabisconsument tot weloverwogen aankoopkeuzes moet kunnen voorlichten. Tevens is bij de aanvraag van een opiumontheffing een vereiste dat er een rechtsvorm is. De coöperatie is een geschikte rechtsvorm om de methodiek voor een valide bemonstering te borgen, zodat middels deugdelijke labanalyses door een coöperatieve gecontroleerde wijze van bevoorrading van coffeeshops consumenten bij de gedoogde verkoop van deugdelijke etiketinfo worden voorzien in een maatschappelijk verantwoordde context.

 

Bij LeLi Holland’s ‘social enterprice’ staan intervisie/deskundigheidsbevordering ten dienste aan een wetenschappelijk verantwoorde methodiek t.b.v. valide representatieve bemonstering & gecontroleerde teelt, vormgegeven onder lokaal maatwerk. Te organiseren middels drievoudige controle:

-Administratieve controle middels een Good Agricultural Practise (GAP) kweek-logboek & electriciteitsbeheer (peer-reviews/coop-intervisie/VWS-inspectie vanwege opiumontheffing)

-Fiscale controle, monitoring op bedrijfsvoering en loon en inkomstenbelasting (dan wel pay-rolling).

-Chemisch analytische controle, het summum van de kwaliteitscontrole door een wetenschappelijke labanalyse met bemonsteringsafspraken bij een extern universiteitslab t.b.v. valide en representatieve etikettering voor de gedoogde verkoop. Inclusief controle door waterschap/gemeente op riool bij de kweekaccommodatie, zodat er een borging is dat er geen additieven bij de teelt zijn gebruikt en geen chemische residuen in het grondwater terecht komen (c.n.f gemeente Naaldwijk/SIMM persoonlijke communicatie James Burton 2015 & ook p. 25 Regulering Hennepteelt, Peters & Uland, gemeente Heerlen, 2015).

 

Leli Holland bezit de noodzakelijke visie en expertise om deze drievoudige controle een gezicht te geven, om intervisie/deskundigheidsbevordering aan haar leden aan te bieden, als onderdeel van haar methodische aanpak m.b.t. een kweekaccommodatie (zie ‘Cannabiskweeklocatie’) die ontworpen is om aan de eisen m.b.t. veiligheid en gecontroleerde teelt te voldoen.