(Aspirant) lid worden

Intro

De coöperatie bestaat uit en wordt vertegenwoordigd door leden. De kern van een coöperatie is het hebben van leden die geen aandeelhouder zijn, maar betrokken zijn als lid en samenwerken als doel hebben. Als een speciale soort vereniging gaat de coöperatie overeenkomsten aan met en voor haar leden.

LeLi Holland beoogt onderzoek te doen naar regionaal draagvlak voor de coöperatie en nodigt geïnteresseerde burgers uit om lid te worden, om het coöperatiedoel te onderschrijven, om elkaar te ondersteunen en om in elkaar te investeren. Regionaal draagvlak ontstaat door ondersteuning te geven aan een onderzoekspilot en zal afgelezen kunnen worden aan het aantal leden die zich in de coöperatie gaan verenigen. De onderzoekspilot voorziet in de ontwikkeling van Camuletbeleid, waarbij het verstrekken van valide etiketinformatie op basis van gecontroleerde teelt de cannabisconsument tot weloverwogen aankoopkeuzes zal kunnen voorlichten en preventiewerkers voor hun werk nadere handvatten zou kunnen bieden.

Alle leden vormen tezamen de coöperatie. Door lid te worden en te investeren ontstaat zeggenschap en stemrecht. De leden kiezen een bestuur en ledenraad en zijn daardoor nauw betrokken bij het nastreven en uitvoeren van het coöperatiedoel. Tevens is de rol van leden in de coöperatie om toezicht te houden en investeringen mede te bepalen.

Aan leden die een functie ambiëren bij de teelt van de gecontroleerd geteelde en geëtiketteerde cannabis, zowel als leidinggevende of als uitvoerende, biedt LeLi Holland cursus en trainingsmogelijkheden aan in het kader van deskundigheidsbevordering en intervisie. Een instroom uit de gemeentelijke integratie- en participatietrajecten zou daarbij tot de mogelijkheden kunnen behoren. Het hele pakket van faciliteiten op dit gebied kunt u teruglezen in de paragraaf Participatiemodel. (participatiedoelen en financiering)
Bij leidinggevende functies m.b.t. teeltlocatie(s) geldt als voorwaarde dat aan deze cursussen succesvol moet zijn deelgenomen, omdat de hoogste eisen worden gesteld aan de kwaliteit en continuïteit van de gecontroleerde cannabisteelt, om daarmee het doel, met name rond de onderzoekspilot, te kunnen waarborgen.

 

Wanneer lid worden?

Wij zoeken samenwerking met lokale overheden om aan de hand van wet Camulet een onderzoekspilot te starten om kwaliteitscontrole en etikettering bij de gedoogde verkoop van cannabis te realiseren. De aanpak van een maatschappelijk probleem vergt een weloverwogen analyse en eigentijdse benaderingswijze. LeLi Holland wil met deze notitie gemeenten dan ook graag uitnodigen om een samenwerkingsverband te gaan onderzoeken.

Met dit statement probeert LeLi Holland duidelijk te maken dat de coöperatie, pás wanneer er een samenwerkingsverband met eén of  meerdere gemeentes wordt onderzocht of aangegaan én er reële verwachtingen bestaat ten aanzien van de haalbaarheid van haar missie, ze dàn pas als coöperatie haar bestaansrecht in de praktijk inhoud vorm kan geven en waarbij betrokken leden, als mede-eigenaar, als investeerder, als medewerker de gedeelde missie en doelstelling ten uitvoer kunnen brengen.

De coöperatie zal via nieuwsbrieven de voortgang van de afstemming met gemeenten bekend maken aan alle betrokkenen die zich als aspirant lid bij de coöperatie hebben aangemeld.

“De missie van coöperatie LeLi Holland is om lokale overheden te faciliteren en wegwijs te maken binnen het huidige juridische kader om beleid te implementeren gericht op verantwoord cannabisgebruik en het terugdringen van volksgezondheidsproblemen.

Duurzame oplossingen kunnen worden gevonden door een onderzoekspilot onder lokaal maatwerk te starten en de noodzakelijke aanvraag van een opiumontheffing bij VWS door samenwerking inhoud te geven. Aan opiumontheffingen kunnen rechten worden ontleent, anders dan gedoogconstructies m.b.t. de teelt en productie (persoonlijke communicatie advocaat mr. Vis) Bestendiging en continuïteit van Camuletbeleid resulteert erin dat stakeholders uit de lokale overheid, samenleving en de leden van de coöperatie gecontroleerd kunnen worden gefaciliteerd.”

 

Hoe en waarom aspirant lid worden?

Pas wanneer de coöperatie de eerste doelstelling heeft bereikt met betrekking tot het aangaan van een samenwerkingsverband met eén of meerdere gemeenten om de introductie van gecontroleerd geteelde en geëtiketteerde cannabis te onderzoeken/implementeren, zal de coöperatie de mogelijkheid bieden om als actief lid onderdeel te worden van de organisatie.

Een ieder die zich bij de coöperatie LeLi Holland (aspirant lid worden) met naam en emailadres heeft bekendgemaakt wordt middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de voortgang van het proces teneinde een onderzoekspilot gecontroleerd geteelde en geëtiketteerde cannabis te kunnen starten.

Een aspirant lid kan daarvoor meerdere motieven hebben:

-Hij of zij wil op termijn (actief) lid worden van de coöperatie en onderschrijft de missie en de doelstelling van de coöperatie.

-Leden ambiëren een functie binnen de coöperatie. “Ook aan leden die een functie ambiëren bij de productie (Teeltlocatie) dan wel verkoop (eventuele CCO) van cannabis, zowel leidinggevend als uitvoerend biedt Leli Holland cursus en trainingsmogelijkheden in het kader van deskundigheidsbevordering en intervisie”.

-Leden doen investeringen in de coöperatie waarmee zij medezeggenschap verkrijgen, mede-eigenaar worden en in de opbrengsten delen.

Leden bepalen door deelname aan de ledenraad mede de investeringen van de coöperatie die voornamelijk bedoeld zijn voor het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van Camuletbeleid en implementatie hiervan op nationaal niveau, gericht op het vergroten van het gezamenlijke marktaandeel in een verantwoord gecontroleerd en geëtiketteerd cannabisbeleid.

 

Rechtspositie leden.

In de statuten van LeLi Holland is de aansprakelijkheid van leden uitgesloten. Bij een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) zijn de leden in principe niet hoofdelijk aansprakelijk voor de overeenkomsten of rechtshandelingen die de coöperatie afsluit of verricht; In tegenstelling tot de V.O.F rechtsvorm waarin leden wél met privévermogen aansprakelijk zijn. Bij een coöperatie wordt het privévermogen van de leden, de ondernemers dus beschermd. Uitzondering bij opzet of grove nalatigheid bij faillissement en het niet betalen van belastingen en sociale premies.
LeLi Holland stelt aan de lokale overheid voor een administratieve organisatie aan te wijzen die administratieve taken voor de coöperatie gaat verzorgen en die op alle voorkomende overeenkomsten en rechtshandelingen controle gaat uitoefenen. (participatiedoelen en financiering)

De rechtspositie van leden zal op termijn nog uitgebreid worden toegelicht aan aspirant leden en worden verstrekt ten tijde van het aangaan van een lidmaatschap.

 


Ik wil graag aspirant lid worden: