Onafhankelijke adviescommissie voor wietteeltexperiment

Er komt een onafhankelijke adviescommissie voor het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik, die politie, OM, gemeenten en de verslavingszorg adviseren bij de wietproef. Deze bestaat uit deskundigen en wetenschappers op zowel het gebied van zorg, voedsel en waren als op het terrein van justitie, het lokale bestuur en internationaal recht, ter wetenschappelijke ondersteuning en advisering bij de keuzes over de invulling, uitvoering en evaluatie van het experiment in de gesloten coffeeshopketen, aldus Min. J&V Grapperhaus en Min. Bruins van medische.

Het kabinet streeft ernaar om in het 2e kwartaal van 2018 wet en (AMvB) regelgeving naar de kamer te sturen die een nauwkeurige beschrijving van het doel, de duur en de omvang van de proef bevat. In de AMvB worden randvoorwaarden over de teelt, verkoop en vervoer helder, transparant en eenduidig gedefinieerd.
De spanning rondom de relatie van de proef met internationale verdragen en Europese regelgeving wordt verminderd door het wetenschappelijke karakter, door het tijdelijke en beperkte kader en ook de omkeerbaarheid die de experimenten zullen hebben. Ook zullen buurlanden hierover tijdig worden geïnformeerd, worden de resultaten met hen gedeeld en blijven de effecten door de toepassing van het ingezetenencriterium beperkt tot het Nederlandse grondgebied, zodat mogelijke weerstand tegen de experimenten kunnen worden beperkt.
Ook wordt benadrukt dat het het huidige coffeeshopbeleid van kracht blijft voor gemeenten die niet zijn geselecteerd uit de 6-10 (middel)grote gemeenten. Tevens blijft de teelt illegaal, buiten die voor de teeltexperimenten of indien daar een medische ontheffing op grond van de Opiumwet voor is gegeven.

Rijksoverheid, 15-12-2017 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/12/15/onafhankelijke-adviescommissie-voor-wietteeltexperiment