Participatiedoelen

In “de aanpak van maatschappelijk probleem” vindt de oprichting van LeLi Holland haar oorsprong en betekenis.

Initiatief nemen om draagvlak te zoeken en te creëren bij de lokale overheid én de samenleving voor de realisatie van “het coöperatiedoel” blijkt hierin noodzakelijk. Dit stuk beperkt zich tot de praktische invulling hoe, volgens welk traject participatiedoelen en de financiering daarvan bestendigend kunnen werken om de samenleving vanaf de eerste minuut betrokken te krijgen en te houden bij dit “maatschappelijke probleem”.

Wij lichten met een herhaling nogmaals toe: Om het coöperatiedoel en de financiering daarvan te bewerkstelligen gaat LeLi Holland als coöperatie, als een speciale soort vereniging, overeenkomsten aan met en voor haar leden. LeLi Holland beoogt onderzoek te doen naar draagvlak binnen de regio, nodigt alle geïnteresseerde mensen uit om lid te worden om het coöperatiedoel te onderschrijven door hulp te bieden en in haar en dus in elkaar te investeren.

Alle leden vormen tezamen de coöperatie. Door lid te worden en te investeren ontstaat zeggenschap en stemrecht. De leden kiezen een bestuur en ledenraad en zijn hiermee de eigenaren en zakenpartners van de coöperatie. Zij zijn daardoor nauw betrokken bij de strategie, bij het coöperatiedoel. Hun rol is toezicht te houden en investeringen mede te bepalen.

Het huidige bestuur, de oprichter van LeLi Holland, heeft een participatiemodel uitgewerkt op grond waarvan mensen gemotiveerd kunnen worden een keuze te maken om lid te worden. Belangrijk voor dit participatiemodel is dat het bedoeld en bereikbaar is voor alle mensen uit de samenleving en niet alleen voor “de meer commerciële jongens” die met enorme investeringen hun economische belangen in de cannabisteelt willen veilig stellen/privatiseren.

 

Het LeLi Holland participatiemodel ziet er als volgt uit: Middels crowdfunding, dit is een alternatieve wijze om een project of bedrijf te financieren, zal het doel, het onderzoeksproject op internet gepresenteerd worden. Middels een  nog te kiezen crowdfundingplatform kan een investering worden gedaan en is inzichtelijk hoeveel andere mensen in LeLi Holland gaan investeren, hoeveel het doel onderschrijven, in het initiatief geloven én er markt in zien!

Zodra een financieringsniveau is bereikt en het aan de coöperatie toekomt en dus door haar over het gehele niveau investeringen kunnen worden gedaan, voorziet het LeLi Holland participatiemodel in het terugvinden van alle persoonlijke crowdfund investeringen, op individuele leden/participanten-rekeningen, mede om de betrokkenheid en deelname van de leden te verhogen en te borgen.

Zo kan ieder lid inloggen op “Mijn LH.” en daar haar ledenrekening en haar geïnvesteerde bedrag terugvinden. Dit bedrag is uitgedrukt in een aantal certificaten welke eveneens (stoffelijk) kunnen worden uitgegeven. Het ingelegde geld, de participaties, kunnen niet worden opgeëist, (wél verhandeld) maar de winstuitkering, terug te vinden op de LeLi Holland jaarrekening, of zelfs de zeggenschap is afhankelijk van het aantal certificaten van de participant. Als er door de coöperatie wordt uitgekeerd wanneer de eerste doelen zijn bereikt (coöperatief stappenplan) dan gebeurt dat naar rato van het aantal certificaten of tegoeden op de ledenrekening van de participant. Hiermee is het mogelijk als net in een BV waarde op te bouwen.

In de statuten van LeLi Holland is de aansprakelijkheid van leden uitgesloten. Bij een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) zijn de leden in principe niet hoofdelijk aansprakelijk voor de overeenkomsten of rechtshandelingen die de coöperatie afsluit of verricht. In tegenstelling tot de V.O.F rechtsvorm waarin leden wél met privévermogen aansprakelijk zijn. Bij een coöperatie wordt het privévermogen van de leden, de ondernemer dus beschermd. Uitzondering bij opzet of grove nalatigheid bij faillissement en het niet betalen van belastingen en sociale premies. LeLi Holland stelt aan de lokale overheid voor een administratieve organisatie aan te wijzen die administratieve taken voor de coöperatie gaat verzorgen en die op alle voorkomende overeenkomsten en rechtshandelingen controle gaat uitoefenen.

De certificaten die aldus middels het crowdfundingstraject worden uitgegeven krijgen van de coöperatie de naam “Oprichtingscertificaten” en zullen bij winstuitkering en/of bij aan- en verkoop een maximale (rente)vergoeding betekenen en daarmee van grotere economische betekenis zijn en blijven dan certificaten die eventueel ná de crowdfundings- inbreng zullen worden uitgegeven. Hiermee wordt de inbreng van de “leden van het eerste uur en investeerders” extra gewaardeerd en de mogelijkheid vergroot een extra rendement uit haar (oprichtings-) investeringen te halen. Het bestuur zal ervoor verantwoordelijk zijn om alle handelingen te verrichten m.b.t. deze ledenrekeningen.

De eerste investeringen die LeLi Holland voor ogen heeft is in samenwerking met de lokale overheid een Kweekaccommodatie en eventueel een CCO te faciliteren (via huur of bouw) en in te richten om kaders te realiseren noodzakelijk voor de ontwikkeling en start van Camuletbeleid. Alle verdere investeringen zijn gericht op het door ontwikkelen van Camuletbeleid en implementatie van dit beleid op lokaal en nationaal niveau, op het vergroten van haar marktaandeel in een verantwoord controleerbaar cannabisbeleid.

Voor investerende leden betekent dit dat zij mede-eigenaar worden van de eerste coöperatie, de eerste kweekaccommodatie en mogelijk de eerste CCO om door hun inbreng en participatie een ontwikkeling van Camuletbeleid mogelijk te maken en er zelfs mogelijk een functie in kunnen gaan vervullen.

Mijn LH. wordt zo ingericht dat er een aantal andere functies mee mogelijk worden gemaakt die van belang zijn. Enerzijds kan voor een democratische besluit en/of opinievorming digitale meningsvorming of stemrecht worden afgegeven, anderzijds is er ruimte om je c.v. te plaatsen en hierin aan te geven welke (betaalde) functie of rol je binnen de coöperatie of onderdelen daarvan ambieert. Het zal duidelijk zijn dat de coöperatie gericht is op samenwerking, op groei, en er rekening moet worden gehouden met een groeiend marktaandeel in de “geëtiketteerde cannabis”, dus meer behoefte aan (leidinggevend) personeel bij de verdere ontwikkeling en omvang rond Camuletbeleid. Er is toch immers een handhaving op een Opiumwetsartikel waartoe een wetenschappelijke methode aan de orde is, waarbij er de werkingssfeer van een opiumontheffing geldt? En daarmee (liefst zonder (proef)processen) een positie in de cannabismarkt bereikt?

Aan leden die een functie ambiëren bij de coöperatieve gecontroleerde teelt van cannabis, zowel leidinggevend als uitvoerend, biedt LeLi Holland cursus en trainingsmogelijkheden in het kader van deskundigheidsbevordering en intervisie. Het hele pakket van faciliteiten op dit gebied is terug te lezen in de nadere uitwerking. LeLi Holland stelt, zeker bij leidinggevende functies in haar teeltlocatie(s), als voorwaarde dat aan deze cursussen succesvol moet zijn deelgenomen omdat het strenge eisen wenst te stellen aan de kwaliteit en continuïteit van de gecontroleerde cannabisteelt om daarmee haar doelen veilig te kunnen stellen.

Ook aan leden die een functie ambiëren bij de verkoop van cannabis, zowel leidinggevend als uitvoerend, bij de mogelijke CCO biedt LeLi Holland cursus en trainingsmogelijkheden in het kader van deskundigheidsbevordering en intervisie.