Methodologisch voorwerk

Vaststellen/afbakening volume onderzoekspilot gecontroleerd geteelde, geëtiketteerde cannabis, eventueel via de aanvraag van een ontheffing bij het Ministerie van Financiën door een bevoegd bestuursorgaan in zake art. 67 AWR t.b.v een conforme nulmeting door belastinginspecteurs. Precieze onderzoeks- en deelvragen n.a.v. regio-gebonden invalshoek t.b.v. lokaal maatwerk verkennen. Inventarisering met welke uitvoerende onderzoeksinstituten in de regio wordt samengewerkt.
Mogelijkheid voor mede-opdrachtkader vanuit lokaal bestuur, i.v.m. bereidheid aanvaarding onderzoeksopdracht, dan wel minimaal een schriftelijke steunbetuiging voor een onderzoekspilot conform burgemeester Baukje Galama (VVD) in gemeente Stadskanaal. Wel wordt een intentieverklaring van een onderzoeksinstituut m.b.t. de wet Camulet aanvliegroute overlegd (zie paragraaf  ‘Onderzoeksinstituten’).

Intentieverklaring door Universiteit Wageningen (Rikilt) t.b.v. testen gecontroleerd geteelde cannabis bij geëtiketteerde verpakking voor de gedoogde verkoop kan ook worden overlegd. Indien een onderzoekstraject doorgang krijgt, worden verpakkingsnormen exact geformuleerd, want dient bijvoorbeeld van donker materiaal te zijn, bij lichtinval is anders degradatie van de cannabis mogelijk, waardoor de etiketinformatie niet meer betrouwbaar is. Testmethodiek outline nader a.d.h.v lokaal maatwerk vormgeven, waarbij bemonstering n.a.v. GAP-kweek, monografie, frequentie van testen wordt aangegeven, en gekoppeld wordt aan het onderzoeksvolume en onderzoeksduur van de regionale onderzoekspilot onder lokaal maatwerk.
Ook zal er een tussen en eind-evaluatie gedurende het onderzoekstraject voor participerende gemeenten bij de methodologische opzet worden verdisconteerd, zodat de voortgang van de onderzoekspilot door het openbaar bestuur kan worden gemonitord en inzichtelijker kan worden hoe een gewenste voortzetting van de gecontroleerde toelevering t.b.v de gedoogde verkoop met de implementatie van ‘Camuletbeleid’ ter hand kan worden genomen na de onderzoekspilot.